Algemene voorwaarden

Repaircity

Nieuwe markt 65 H

4701AD Roosendaal

 

Kvk: 81686897

 

Artikel 1. Alle afspraken op schrift

Wij streven er naar onze afspraken over de prijs, eigenschappen van het te leveren product,

levertijd, tijdstip van betaling e.d. zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen. Ook aanvullende

afspraken (bijvoorbeeld over hard- en software die bij een pc/notebook extra bij een

standaardconfiguratie of in afwijking van een standaardconfiguratie wordt geleverd) worden

schriftelijk vastgelegd.

Afspraken m.b.t. reparaties worden eveneens schriftelijk vastgelegd.

Artikel 2. Het aanbod

Als voor ons aanbod (en de prijs daarvan) een beperkte geldigheidsduur geldt of hieraan

voorwaarden zijn verbonden, dan wordt dit bij het aanbod vermeld.

Het aanbod met betrekking tot producten geldt zolang de voorraad strekt.
Wij zullen de aangeboden producten/diensten zodanig omschrijven dat u als consument een

goede beoordeling kunt maken. De bij het aanbod geplaatste afbeeldingen zijn

waarheidsgetrouw; als dit niet mogelijk is, dan zullen wij dat vermelden.

Indien er sprake is van 'digitale producten', wordt bij het aanbod vermeld of er sprake is van

beveiligde producten.

Voor zover als mogelijk en indien van toepassing vermelden wij bij het aanbod voor welke

hardware dan wel software de aangeboden producten/diensten (zoals software) geschikt

zijn.

Artikel 3. De prijs

Onze prijzen zijn inclusief btw, exclusief bijkomende kosten zoals verzend- en afleveringskosten

en heffingen zoals verwijderingsbijdrage of kopieerheffing. Deze zullen overigens tijdig,

voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld.

Gedurende de periode dat het aanbod geldt, worden de prijzen van de aangeboden

producten/diensten niet verhoogd, behalve als deze het gevolg zijn van wettelijke

regelingen (hieronder valt bijvoorbeeld de verhoging van het btw-tarief).

Gaat het om een prijsverhoging vanaf 3 maanden nadat wij met u de overeenkomst hebben

gesloten, dan kunt u deze overeenkomst opzeggen met ingang van de dag waarop de

prijsverhoging ingaat.

Een uitzondering geldt voor prijzen die te maken hebben met schommelingen op de financiële

markt waarop wij geen invloed hebben. In dat geval kunnen wij variabele prijzen

aanbieden, maar wanneer dat het geval is zullen we bij het aanbod vermelden dat het

gaat om richtprijzen die gebonden zijn aan de schommelingen op de financiële markt.

Artikel 4. Betaling

Wij bieden diverse betaalmethoden aan, die van tijd tot tijd kunnen verschillen. Bij betaling

ontvangt u van ons een factuur. Net als u hebben wij onze betalingsverplichtingen. Indien u uw

betaling uitstelt zijn daar voor ons kosten aan verbonden. Als dit wettelijk is toegestaan kunnen

wij u de schade die wij daardoor lijden (renteverlies en redelijke kosten om alsnog het

openstaande bedrag te innen) in rekening brengen.

Artikel 5. Levering en uitvoering

Wij streven er uiteraard naar altijd uiterlijk op het afgesproken tijdstip te leveren. Dit gebeurt

zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een kortere of langere

leveringstermijn is afgesproken. Mocht er toch te laat worden geleverd, en er is geen

sprake van overmacht, dan heeft u als koper - wanneer is afgesproken dat u tegelijk bij

levering zou betalen - het recht de betaling uit te stellen tot er wel is geleverd. Als u dat

wilt kunt u bij te late levering de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden,

behalve wanneer de ernst van de overschrijding van de leveringstermijn dit niet

rechtvaardigt.

Levering gebeurt op het adres van Repaircity of op het adres dat u aan ons heeft

doorgegeven. Als de bezorging is vertraagd, of als een bestelling of dienst niet of slechts

gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De

uiterste termijn hiervoor is 30 dagen nadat u de (koop)overeenkomst heeft gesloten. Na

deze termijn heeft u het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht

op eventuele schadevergoeding.

Na ontbinding zullen wij het bedrag dat u heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk

binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Als de levering van een apart besteld product onmogelijk blijkt te zijn, doen wij ons best om u

een vervangend artikel te leveren. Uiterlijk bij de bezorging zal dit op duidelijke en

begrijpelijke wijze worden gemeld. Gaat het om een koop op afstand (zie artikel 10), dan

kunt u alsnog gebruik maken van uw herroepingsrecht. De kosten van retourzending zijn

in dat geval voor onze rekening.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van

bezorging aan u of aan een door u aangewezen derde, bij ons, tenzij u zelf voor een

aflevermethode heeft gekozen die wij niet standaard aanbieden.

Artikel 6. Garantie

Voor door ons verkochte nieuwe producten gelden de garantievoorwaarden van de fabrikant. In

de meeste gevallen is dat een jaar. Dit geldt ook voor nieuwe, door ons gebruikte onderdelen

voor reparatie. Uitgezonderd hiervan zijn accu's, waarvoor een andere garantietermijn kan

gelden. Het kan zijn dat fabrikanten of importeurs van producten of bepaalde onderdelen (zoals

de hard disk) een eigen garantie bieden.

Ook in het geval u een beroep op zo'n garantie wilt doen, kunt u bij ons terecht. Als verkoper

blijven wij dus te allen tijde uw aanspreekpunt.

Let op! Wij maken u er op attent dat rechten op de garantie kunnen worden verspeeld wanneer

u zelf veranderingen aanbrengt op de geleverde producten (zowel hard- als software).

Artikel 7. Conformiteit

Wij staan er voor in dat onze producten en diensten voldoen aan de (koop)overeenkomst, de in

ons aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en

de op de datum van de totstandkoming van de (koop)overeenkomst bestaande wettelijke

bepalingen en overheidsvoorschriften. Eventuele garanties, als bedoeld in artikel 6, doen geen

afbreuk aan het in dit artikel bedoelde recht.

Artikel 8. Privacyregeling

Wij hechten veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid en hiervoor gelden dan

ook de volgende regels:

alleen die persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening

aan de klant te onderhouden en te verbeteren; uw persoonsgegevens worden met

inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd;

alle overige gegevens die onze medewerkers onder ogen komen, worden strikt vertrouwelijk

behandeld (documenten, e-mails etc). Uitzonderingen zijn die gevallen waarbij de wet ons

noodzaakt gegevens door te geven aan bevoegde autoriteiten.

Als consument heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Deze gegevens sturen wij u

uiterlijk twee weken na uw verzoek om inzage toe. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens

aanpassen of verwijderen indien dit noodzakelijk is en er geen wettelijke bepaling bestaat waarbij

geëist wordt dat de gegevens moeten worden bewaard. In onze privacyverklaring geven we aan

welke gegevens wij van u ontvangen en op welke manier en waarom we deze gegevens

verzamelen.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden het eigendom voor zolang de koop niet volledig is betaald. Op onze

reparatieopdrachten geven wij een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de door u voor

reparatie aangeboden artikelen, zodat uw eigendomsrechten niet in het geding zijn als het

reparatiebedrijf failliet gaat terwijl uw artikelen daar net op dat moment zijn.

Artikel 10. Koop op afstand

Bij een zogenaamde overeenkomst op afstand, gewoonlijk koop op afstand genoemd

(bijvoorbeeld een bestelling bij een webwinkel), gelden er speciale aanvullende regels die we

apart in dit artikel hebben opgenomen. Er wordt van een koop op afstand gesproken wanneer

het gaat om een koopovereenkomst waarbij er geen direct contact is tussen verkoper en

consument. Populair gezegd: zonder dat beiden zich in dezelfde ruimte bevinden. Dat geldt

daarom niet alleen voor aankopen via internet (webwinkels), maar ook telefonische of

schriftelijke bestellingen vallen bij ons onder het begrip koop op afstand.

Het belangrijkste onderdeel bij een koop op afstand is dat de consument hierbij een bedenktijd

van 14 dagen, (ingaand op de dag na levering,) heeft om van de koop af te zien. Binnen die tijd

kan hij gebruik maken van zijn herroepingsrecht, het recht om de koop te ontbinden.

Artikel 10a. Informatie

De informatie die u voorafgaand aan de koop krijgt, is zodanig dat u het aanbod goed kunt

beoordelen, bijvoorbeeld door afbeeldingen die een waarheidsgetrouwe weergave zijn van de

producten. De informatie is duidelijk en begrijpelijk en ook snel en gemakkelijk (tijdig voor het

sluiten van de overeenkomst) vindbaar op onze website.

Daarnaast krijgt u duidelijke informatie over uw rechten en verplichtingen, zoals: - de totaal te

betalen prijs, inclusief alle bijkomende kosten (deze worden ook apart vermeld), waaronder

bijvoorbeeld een eventuele thuiskopieheffing of afleveringskosten; - de manier waarop de

overeenkomst tot stand komt; - het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht,

hoe u gebruik maakt van het herroepingsrecht, het modelformulier voor herroeping, maar ook

wie welke kosten draagt als er gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht; - de wijze van

betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; - de termijn dat de prijs of de

mogelijkheid om het aanbod te aanvaarden geldt; - de tarieven die u moet betalen als u contact

met ons wilt opnemen, wanneer dit anders is dan het basistarief. Indien u reeds klant bent en

contact zoekt over de gesloten overeenkomst zal het tarief nooit hoger zijn dan het basistarief; -

inzage in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen; - de minimale duur van de

overeenkomst op afstand als het gaat om een doorlopende of periodieke aflevering van

producten of diensten. Daarnaast worden de totale prijs en de totale kosten per

factureringsperiode vermeld. Als voor een dergelijke overeenkomst een vast tarief geldt, bevat

de totale prijs ook de totale maandelijkse kosten.

Daarnaast krijgt u de volgende informatie:

ons bezoekadres, waar een klacht kan worden ingediend; b. de manier waarop u van uw

herroepingsrecht gebruik kunt maken; c. informatie over bestaande service na aankoop en

garanties; d. de hiervoor in 10a en onder Identiteit vermelde gegevens; e. de voorwaarden voor

opzegging van de overeenkomst.

Ook voor deze informatie geldt dat deze duidelijk en begrijpelijk is en snel en makkelijk vindbaar

op onze website voordat de overeenkomst wordt gesloten

Na sluiten van de overeenkomst, maar uiterlijk bij levering van het product of de dienst krijgt u

als koper alle in 10a genoemde informatie en wel zodanig dat deze door u makkelijk kan worden

opgeslagen op een, zoals dat wettelijk heet, duurzame gegevensdrager. Een duurzame

gegevensdrager is een middel waardoor informatie zodanig wordt bewaard dat u deze later nog

eens kunt lezen, zoals een cd, pdf-bestand of een document dat kan worden afgedrukt. Een email wordt ook als duurzame gegevensdrager gezien. Als u de informatie al op deze manier heeft

gekregen voor het sluiten van de overeenkomst is dit voldoende en hoeft de informatie niet

nogmaals te worden verstrekt.

Artikel 10b. Totstandkoming, bevestiging en beveiliging

Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanbod en aanvaarding. (Daarmee wordt

bedoeld dat de ene partij iets voor een bepaalde prijs aanbiedt ("deze laptop kost € 350,00") en

de ander daar ja tegen zegt.) Een bestelling wordt geplaatst (het aanbod wordt aanvaard) als u

het bestelproces doorloopt en uiteindelijk door de definitieve bestelknop te activeren de

bestelling plaatst. Zodra u een bestelling heeft geplaatst, krijgt u van ons een bevestiging. Dit kan

per e-mail, sms of op een andere manier zijn. Zolang dit niet is gebeurd, kunt u nog afzien van de

koop door de overeenkomst te ontbinden.

Als u via internet bestelt, zorgen wij voor beveiliging van de uitgewisselde data en voor een

veilige webomgeving.

Artikel 10c. Bedenktijd bij levering van producten (herroepingsrecht)

Bij de aankoop van producten heeft u als consument een bedenktijd van 14 dagen. De

bedenktijd gaat in de dag nadat u het product heeft ontvangen of dat dit namens u is gedaan.

Of:

- als u in één bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u

aangewezen derde, het laatste product uit die bestelling heeft ontvangen

- als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag

waarop u, of een door u aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft

ontvangen; - bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een

bepaalde periode, zoals iedere maand een tijdschrift: de dag waarop u, of een door u

aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. Gedurende die periode heeft u de

mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven.

U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken of ons op een andere duidelijke

manier laten weten de overeenkomst te ontbinden. Indien de mededeling online gebeurt,

bevestigen wij de ontvangst daarvan. Binnen 14 dagen na de herroeping moet u de producten

terugzenden. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.

Tijdens de bedenktijd behoort u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking.

Daaronder wordt verstaan dat u het product slechts in die mate uitpakt of gebruikt voor

zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het wilt behouden. Indien u van uw

herroepingsrecht gebruik maakt, behoort u het product met alle geleverde toebehoren

en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking naar ons terug te

sturen. Wij geven u duidelijke informatie hoe u dit kunt doen.

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering die het gevolg is van een manier van

omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 2. Wij zijn gerechtigd de

waardevermindering te verrekenen met het door u terug te ontvangen bedrag.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, hoeft u hoogstens de kosten van

terugzending te betalen. Indien dit niet per gewone post mogelijk is, zullen wij voor u een

inschatting van de kosten maken. Als wij de retourkosten voor onze rekening nemen

zullen wij dat duidelijk vermelden.

Alle overige kosten die u al heeft betaald, zullen wij u zo spoedig mogelijk, in ieder geval

uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping terugbetalen. Wij zijn gerechtigd te wachten

met terugbetaling totdat wij de producten hebben ontvangen of totdat u heeft

aangetoond de producten te hebben geretourneerd.

Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste

standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet

terug te betalen.

Artikel 10d. Bedenktijd bij levering van diensten en digitale producten

Bij levering van diensten en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op

een materiële drager is geleverd, heeft u als consument een bedenktijd van 14 dagen. De

bedenktijd gaat in op de dag dat de overeenkomst wordt aangegaan. Gedurende die

periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een

reden hoeft op te geven. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, geven wij u bij ons aanbod, of uiterlijk bij de

levering, duidelijke informatie hoe u dit onder meer kunt doen. U kunt hiervoor het

modelformulier voor herroeping gebruiken ons op een andere duidelijke manier laten

weten de overeenkomst te ontbinden. Indien de mededeling online gebeurt, bevestigen

wij de ontvangst daarvan.

Indien u de levering van een dienst herroept na ons eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht al

tijdens de bedenktijd, mogen wij het bedrag in rekening brengen dat evenredig is aan dat

gedeelte van de overeenkomst dat door ons al is nagekomen/geleverd.

Artikel 10e. Uitsluiting herroepingsrecht

Soms geldt er geen herroepingsrecht voor u als consument, maar dat moet door ons dan wel

duidelijk en voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden vermeld. Het betreft dan onder

andere:

Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële

markt waarop wij geen invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen

voordoen.

b.Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Producten gekocht op een

internetveiling vallen hier in beginsel niet onder. Daarvoor geldt wel het

herroepingsrecht.

Geleverde diensten, maar alleen als: - de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke

voorafgaande instemming van u; en - u heeft verklaard dat u uw herroepingsrecht

verliest nadat wij de overeenkomst volledig hebben uitgevoerd binnen de bedenktijd.

Producten die op basis van uw specificaties zijn gemaakt, die niet geprefabriceerd zijn en die

worden vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor

een specifieke persoon bestemd zijn;

Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.
Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt

zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na

levering is verbroken.

Losse kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop. j. De

levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

- de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming; en

- u heeft verklaard dat u hiermee uw herroepingsrecht verliest

Artikel 10f. Betaling

Bij iedere consumentenkoop geldt dat in algemene voorwaarden nooit een vooruitbetaling van

meer dan 50% mag worden gevraagd en dat, voor zover er niet iets anders is afgesproken, de

koper (de rest van) de koopsom betaalt bij of na bezorging van de bestelling. Volledige

vooruitbetaling mag als betaalmethode aangeboden worden, mits er maar een andere

mogelijkheid bestaat waarbij u (minimaal 50%) bij of na levering kunt betalen.

Artikel 10g. Annulering

Een bestelling kan kosteloos worden geannuleerd als deze nog niet is verzonden, behalve als het

gaat om producten en/of diensten die uitgezonderd zijn van het herroepingsrecht.

Artikel 11. Klachten en klachtentermijn

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen, vinden wij het belangrijk van u te

horen als u klachten heeft over onze dienstverlening. Doe dit – mede om eventuele schade te

beperken – zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen

twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet

de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in

uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.

Als u een klacht bij ons indient, zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij

daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt

verwachten.

Artikel 12. Geschillen

Op de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend

Nederlands recht van toepassing

Artikel 13. Aanvullende bepalingen reparatie

 

Algemene bepalingen reparaties Repaircity

Definities

In deze algemene reparatie voorwaarden wordt verstaan onder:

- Repaircity: Repaircity

- Klant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een reparatieverzoek neerlegt bij

Repaircity.

- Opdracht: Alle verzoeken, schriftelijk of langs elektronische weg, gedaan door Klant en

aanvaard door Repaircity.

- Toestel: Mobiele telefoon, tablet, laptop, computer.

- Accessoires: Batterijen, opladers, geheugenkaarten en ander toebehoren aan toestel.

- Externe Technische Dienst: Reparatie- en/of servicebedrijf dat buiten de invloedsfeer van

Repaircity ligt.

Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Repaircity

betreffende reparatie van consumentenelektronica.

2.2. Toepasselijkheid van andere voorwaarden, in het bijzonder inkoopvoorwaarden van de klant

wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten.

2.3. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of

vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van

kracht blijven. Repaircity zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de

nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde

bepaling in acht zal worden genomen.

Aanmelden van reparaties

3.1. Het aanmelden van reparaties kan via onze winkel of via onze website.

3.2. Indien de klant de gevraagde gegevens niet juist of volledig aanlevert, heeft Repaircity het

recht de aanmelding niet in behandeling te nemen of extra kosten in rekening te brengen.

Transport

4.1. Klant is verantwoordelijk voor het transport naar Repaircity, tenzij anders is

overeengekomen. Indien het toestel verstuurd dient te worden dient deze beschermd en veilig

verpakt en gelabeld te zijn conform de vereisten van Repaircity. Alle benodigde informatie is te

vinden op onder andere https://Repaircity.nl

4.2. Repaircity is verantwoordelijk voor de retourzending van het product, tenzij anders is

overeengekomen.

Onderzoek en Reparatie

5.1. Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klacht(en)zoals door de klant zijn omschreven. Indien

geen of geen duidelijke omschrijving van de klacht(en) aanwezig is, worden door Repaircity

geconstateerde gebreken hersteld.

5.2. Als blijkt dat de door Repaircity vastgestelde storing niet valt onder de garantievoorwaarden

zoals bepaald in artikel 7 (Garantie), dan zal Repaircity Klant eerst voorzien van een prijsopgave,

tenzij anders overeengekomen.

5.3. Pas nadat Klant zich akkoord heeft verklaard met de prijsopgave zal Repaircity overgaan tot

reparatie.

5.4. Indien Klant niet akkoord gaat met de prijsopgave dan is Repaircity gerechtigd het product

tegen onderzoekskosten aan Klant te retourneren.

5.5. Het niet binnen 30 dagen na dagtekening reageren door Klant op de prijsopgave kan door

Repaircity worden gezien als het doen van afstand van het recht op het product. Repaircity

behoudt het recht het product te retourneren tegen onderzoekskosten.

5.6. Als door Repaircity geconstateerd wordt dat het product onherstelbaar is beschadigd en

niet valt onder enige garantieregeling, dan is Repaircity gerechtigd het product tegen

onderzoekskosten aan Klant te retourneren.

5.7. Klant kan kosteloos afstand doen van zijn recht op het product. Repaircity zal dan, zonder

verdere kosten voor Klant, zorgdragen voor milieuvriendelijke verwerking van het product.

5.8. In geval van noodzakelijke vernietiging gegevensdragers (harde schijf) wordt een

verwijderingsbijdrage in rekening gebracht.

5.9. Wanneer Klant akkoord is gegaan met de prijsopgave en het product door Repaircity is

gerepareerd, heeft Klant een betalingsverplichting. Wanneer na gereedmelding van de reparatie

Klant het product niet op komt halen en betalen, zal Repaircity binnen 30 dagen tweemaal

contact opnemen. Als Klant na 30 dagen het gerepareerde product niet heeft opgehaald en

betaald, doet Klant afstand van zijn recht op het product en wordt Repaircity eigenaar van het

product.

Kwaliteit

6.1. Er wordt bij de reparatie zoveel mogelijk gebruik gemaakt van originele nieuwe onderdelen.

In uitzonderingsgevallen kan, in overleg met de klant, gebruik worden gemaakt van alternatieve

onderdelen wanneer originele niet beschikbaar zijn.

6.2. Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat daarna weer

voldoet aan de verwachtingen van Klant.

6.3. Na de reparatie ontvangt de klant een factuur met een korte omschrijving van de verrichte

werkzaamheden.

Garantie

7.1. Voor het bepalen van de garantievoorwaarden van het product wordt verwezen naar de

garantievoorwaarden van de fabrikant, de wet, dan wel de aanvullende garantievoorwaarden van

de verkoper.

7.2. Repaircity geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van 6 maanden op de

reparatie voor zover de nieuwe klacht aan Repaircity verwijtbaar is. Deze garantietermijn gaat in

op het moment van afgifte van het product aan Klant. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten,

alsmede op reparaties verricht aan producten met brand/bliksem-, vloeistof- of vochtschade,

wordt geen garantie gegeven. Voor moederbord-reparaties en vervanging van accu’s geldt een

garantietermijn van 3 maanden.

7.3. Wanneer binnen negentig (90) dagen na afgifte van het gerepareerde product de klachten,

die door de klant in eerste instantie genoemd en/of omschreven zijn, terugkeren, geeft

Repaircity een prijsopgave voor een nieuwe reparatie.

Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet

zijn vervangen in rekening gebracht.

Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan

worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de klant doorberekend.

Na hernieuwde reparatie gaat de garantie niet opnieuw in.
Deze herhalingsgarantie komt in zijn geheel te vervallen wanneer Klant dan wel een derde

partij na de door Repaircity verrichte eerste reparatie zelf een reparatie aan het product heeft

uitgevoerd.

Overmacht

8.1. Repaircity is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen ten opzichte van Klant

indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn

schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor

zijn rekening komt.

8.2. Repaircity kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de

overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van zestig

(60) dagen, is zowel Klant als Repaircity gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige

verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

8.3. Repaircity is niet verantwoordelijk voor de schade aan de apparatuur voortkomend uit

overmacht situaties waaronder wordt verstaan situaties zoals brand, overstroming, noodweer,

aardbeving, inbraak, lekkage en dergelijke.

Aansprakelijkheid

9.1. Repaircity is aansprakelijk voor schade aan het product veroorzaakt door Repaircity.

Repaircity is tevens aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het verlies van het product

tijdens het reparatieproces of tijdens het transport naar de klant, tenzij anders is

overeengekomen. Repaircity is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade.

9.2. De maximale aansprakelijkheid van Repaircity is beperkt tot de dagwaarde van het product

in kwestie, met een maximum van €350,00. Repaircity is gerechtigd de klant een vervangend

product te sturen in plaats van een vergoeding uit te keren.

Toepasselijk recht

Op de reparatie overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Data

11.1. Repaircity behoudt zich het recht voor om geleverde GSM- apparatuur (mobiele telefoons)

naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen terug te zetten. Dit kan voor apparaten met zich

meebrengen dat data verloren gaat.

11.2. Repaircity is in geen geval aansprakelijk voor het verlies of verwisseling van datagegevens.

11.3. Klant dient, voor dat hij het toestel ter reparatie instuurt of afgeeft, gevoelige data van het

toestel en geheugenkaart te verwijderen.

Externe Technische Dienst

12.1. Toestellen van merken waarvoor de Repaircity niet over reparatiemiddelen beschikt,

kunnen ter reparatie worden aangeboden bij daarvoor geautoriseerde Externe Technische

Dienst. Repaircity behoudt zich het recht voor extra administratieve en logistieke kosten in

rekening te brengen.

12.2. De algemene voorwaarden van de Externe Technische Dienst zijn, naast deze voorwaarden,

onverkort van toepassing.

Garantie telefoon

13.1. Toestellen die worden aangeboden zonder IMEI sticker of met een afwijkende IMEI sticker

ten opzichte van het in het toestel geprogrammeerde IMEI nummer, worden door Repaircity

niet onder garantie afgehandeld.

13.2. In het geval er aan mobiele telefoons door derden, niet-geautoriseerde Repaircitys, is

gewerkt vervalt de fabrieksgarantie. Het bepaalde in Art. 7.4 onder e. is onverminderd van

toepassing.

13.3. In bovenstaande gevallen wordt het toestel aan Klant geretourneerd. Repaircity is

gerechtigd de gemaakte behandeling-, onderzoek- en transportkosten bij Klant in rekening te

brengen

Accessoires en SIM kaarten

14.1. Accessoires dienen alleen meegegeven/meegestuurd te worden indien dit relevant is

gezien de opgegeven klacht. Per aanmelding moet duidelijk worden aangegeven welke

accessoires het betreft. Indien de accessoires niet worden aangemeld, kan Repaircity niet

aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van deze accessoires.

14.2. Evenals overige accessoires, dienen ook geheugenkaarten alleen met het toestel mee te

worden gegeven/verstuurd indien dit relevant is gezien de opgegeven klacht. Repaircity is niet

aansprakelijk voor verlies van data op de geheugenkaart.

14.3. Het opsturen van simkaarten is niet wenselijk en geschiedt volledig op eigen risico.

Repaircity is niet aansprakelijk voor het verlies, misbruik en/ of beschadiging van opgestuurde

simkaarten.

Simlock

15.1. Aangeboden toestellen die voorzien zijn van een simlock worden door Repaircity niet

gedeblokkeerd. Eventueel deblokkeren kan geschieden na een akkoord van de betreffende

operator aan de eigenaar van het toestel. De operator geeft in een dergelijk geval een unlock

code vrij. Klant dient hiervoor zelf zorg te dragen.

15.2. Simlock toestellen die op illegale wijze zijn gedeblokkeerd of niet te repareren zijn kunnen

door Repaircity onbehandeld retour worden gestuurd. Repaircity is gerechtigd de gemaakte

behandeling-, onderzoek- en transportkosten bij Klant in rekening te brengen.

Gestolen of vermiste toestellen

Indien, bij het in behandeling hebben van de opdracht, blijkt dat het serienummer van het

product voorkomt in een database van gestolen of vermiste producten, houdt Repaircity zich

het recht voor het toestel niet in behandeling te nemen. Repaircity is gerechtigd de gemaakte

behandeling-, onderzoek- en transportkosten bij Klant in rekening te brengen